ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0
49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αρ. 308/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης (με ΑΔΑ: 63ΦΕΩΕΤ-2Χ6), όπως αυτή εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 5199/24.-07-2019 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ., καθορίστηκαν οι θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης βραχυχρόνιου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων (όπως καλαμπόκια, «μαλλί της γριάς» κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έως και την 30/07/2019.

Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων θα είναι έως και την 13η Σεπτεμβρίου 2019.
Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα είναι (3).

Διαδικασία

1)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.
2) Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτησή στην οποία δηλώνεται το είδος του πρόχειρου γεύματος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση Δ.Σ. Δ. Κατερίνης καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 
3) Μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν: 
– κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης (υποβάλλεται συνημμένα το αποδεικτικό ανανέωσης αυτής από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.)
– τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
– φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτας διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε.) 
– υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία, 
– πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, 
– δύο πρόσφατες φωτογραφίες τους,
– βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας. 
4) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων και εάν οι επιθυμητοί χώροι δραστηριοποίησης δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε δίδεται άδεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους με βάση τους επιθυμητούς χώρους δραστηριοποίησης. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
5) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων τότε, για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Γ.Γ.Δ.Ε. του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.
6) Οι τυχόν κληρώσεις που προκύψουν θα διενεργηθούν ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης κατόπιν πρόσκλησης και των ενδιαφερομένων. 
7) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης χορήγησης των παραπάνω αδειών. 
8) Κατόπιν της απόφασης της Ε.Π.Ζ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την κάθε άδεια από τον εκάστοτε αρμόδιο ορισμένο αντιδήμαρχο, για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο είναι η καταβολή των αναλογούντων τελών όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε ληφθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. Δ. Κατερίνης.

Οι θέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 308/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης (ΑΔΑ: 63ΦΕΩΕΤ-2Χ6) έχουν ως εξής :

Α/Α: 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Κατερίνης
ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Ψητό καλαμπόκι, Ποπ κορν, Μαλλί της γριάς
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Επί της οδού Π. Λεμονοπούλου (πλησίον της κεντρικής πλατείας-έναντι ζαχαροπλαστείο ΦΩΣ), οικισμού Ολυμπιακής Ακτής Δ.Κ. Κατερίνης

Το ύψος του σχετικού τέλους για τις βραχυχρόνιες άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για την ως άνω θέση σύμφωνα με την αριθ. 308/2019 απόφαση Δ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 300,00 € μέχρι τις 13/09/2019 το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ